За хранителните добавки

Monascus purpureus Koji Mould-1Настоящите изследвания и практическата им реализация за профилактика и лечение на редица заболявания при човека са насочени главно към разработки за създаване на лекарствени препарати и хранителни добавки на основата на биологично активни вещества от растения и микроорганизми.  Особен интерес в това отношение представляват гъбите от род Monascus. Създаването на нови лечебни препарати се ограничава от сложните скъпоструващи технологии за изолиране от тези гъби вещества, притежаващи стабилни характеристики за нужните лечебни свойства. Сериозно ограничение в този смисъл е способността на тези микроорганизми да синтезират комплекс от метаболити – пигменти, липиди, флавоноиди, статини, ензими и др. в зависимост от условията на култивиране и необходимостта от тяхното последващо разделяне и пречистване. Създаването на подходящ алгоритъм от физични и химични условия за преимуществена синтеза на отделни метаболити може да бъде успешно решение на този проблем. Комбинирането на подходящи стратегии за преработка на биомаса и културална течност е предпоставка за получаване на крайни продукти със стабилни качества.

Cultivaiton Big-1Основна цел на проект „Метод за получаване на комплексен здравословен препарат от гъби“ е създаване на комплекс от биотехнологични процеси за получаване на биологично-активна субстанция от известните от дълбока древност в Далечния Изток гъби с медицинско значение – гъбите от род Monascus. Създаването и реализирането на подходящ технологичен дизайн за тяхното култивиране осигурява получаване на комплекс от микробни метаболити с антихиперхолестеролов ефект, антитуморно действие, здравословни мастни киселини и техни естери, ароматни компоненти. Целта се постига чрез използване на щамове със специфични свойства за преимуществена биосинтеза на определен метаболит и реализиране на оригинален комплекс от биотехнологични методи за получаване на краен продукт – хранителна добавка „ВитаПротект“, отговаряща на европейските изисквания за безвредност и екологичност и притежаваща имуностимулаторни, противотуморни, кардиоваскуларни, липидорегулиращи, антибактериални свойства.

Red 4 x150

ВитаПротект цели създаване на нов за българския пазар комплексен биопродукт, несъдържащ цитринин, резултат от научна и развойна дейност на научни специалисти, носители на иновативна идея и ноу-хау. Чрез този подход на тяхното пряко ангажиране в производствена дейност се реализира на практика ключовата идея на Лисабонската стратегия залегнала и в Оперативната програма за ускоряване на прехода към икономиката на знанието, в която научноизследователската дейност и иновациите водят пряко към икономически растеж.

Предлаганият технологичен дизайн е приложим в секторите на биотехнологията, фармацията и химията. Неговото реализиране ще допринесе за устойчиво развитие на икономическият сектор, към който се отнася новата технология и ще повиши конкурентоспособността на производителя. В този смисъл целта на проекта отговаря на общата политика за икономическо развитие и допринася за нови възможности за развитие.

Прочети още ...