Научноизследователският сектор (НИС) при СУ "Св. Климент Охридски"

Научноизследователският сектор при Софийския университет (НИС-СУ) обхваща дейности свързани с организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори. Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки като: информационни технологии; микробиология и биотехнологии; синтеза на нови органични и неорганични вещества; лабораторни технологии за производство на реактиви; екология и опазване на природната среда; икономическа оценка на проекти и фирми и др.