Очаквани резултати

Основният резултат на проект „Метод за получаване на комплексен здравословен препарат от гъби“ е разработката на технологичен дизайн, включващ специфични процеси за получаване на крайни продукти от гъби, принадлежащи към род Monascus. Те стоят в основата на  биотехнологично производство на крайният продукт - хранителна добавка със здравословно действие „ВитаПротект“. Иновативният характер на препарата се определя от неговата висока ефективност при профилактиката и лечението на сърдечно-съдови, метаболитни и други здравни проблеми, което предполага позитивно въздействие върху повишаване качеството на живот.

Други резултати от проекта са:

Monascus-red

 

  • Разработка на оптимизиран пилотен процес за получаване на вторични метаболити от Cit- щамове от род Monascus;
  • Дефинирани методи за микробиологичен, физиологичен и биохимичен контрол на процеса на култивиране;
  • Дизайн на интелигентен модел за насочена биосинтеза на биологично-активни компоненти - пигменти, липиди, статини
  • Избор на оптимизиран метод за сепариране и екстракция на поликетидни съединения;
  • Подход за изготвяне на досие за химикофармацевтична и токсикологична оценка.
  • Изготвяне на патентно предложение „Метод за получаване на комплексен здравословен препарат от гъби - ВитаПротект

Краткосрочната и дългосрочната перспективи за развитие и реализация на резултатите от проекта са в унисон с цялостния процес на икономическия растеж на страната, което да гарантира дългосрочната конкурентоспособност на България и ЕС.