Разпространение на резултатите

Разпространението на информация за проект „Метод за получаване на комплексен здравословен препарат от гъби“ има за цел предоставянето на подходяща информация на заинтересованите страни за обхвата и очакваните резултати от него, като по този начин се осигурява тяхната експлоатация и след приключване на проектния период. Повишаването на обществената осведоменост популяризира целите на проекта, очакваните резултати и ползите от тях. Дейностите по разпространението на резултатите от проекта е разработена въз основа на специфичните потребности на целевите групи и широката общественост и техните интереси. По този начин се демонстрират конкретните продукти на проекта, улеснява се навлизането им на пазара и в крайна сметка тяхната експлоатация. Конкретните действия по разпространение са насочени към популяризиране на технологичните постижения на проекта както пред академичните среди, така и пред представители на индустрията. Тяхното активно участие в процеса на разпространение на резултатите осигурява необходимата обратна връзка за постигане на иновативни и приложими резултати.

 Презентационни материали:

thumb leaflet icon thumb Presentation thumb Poster Icon Technologyposter A3 EN 2015-01-22 22-37-23x200Leaflet-BG-InOut 2015-01-22 22-35-45x200